Laki ja etiikka

Johdanto

Yleensä jo filosofian tutkimisen alkuvaiheessa ymmärretään, että laki ja etiikka ovat erillisiä asioita. Puhutaan siis käsitepareista: laillinen-laiton ja oikein-väärin. Laki pyrkii määrittelemään täsmällisesti mitkä teot ovat laillisia ja mitkä laittomia. Etiikka taas pyrkii määrittelemään mikä on oikein ja mikä väärin. Tässä kirjoituksessa en tavoittele syvällisiä tai yksityiskohtaisia analyysejä, vaan yritän pääasiassa yhden kaaviokuvan ja siihen liittyvien esimerkkien avulla osoittaa, että erillisyys on varmasti tosiasia.

Laki

Emme tässä blogissani käsittele ollenkaan sitä vaihtoehtoa, että lait tai etiikka tulisivat joltain yliluonnollisilta satuolennoilta kuten jumalilta, maahisilta, peikoilta tai yksisarvisilta. Lähtökohtamme on uskonnoton ja analyyttinen. Niinpä lakien alkuperän jäljitämme pohjimmiltaan ihmisten yhdessä sopimiin pelisääntöihin. Tietenkin voidaan väittää: "Minä en ole lakeja koskaan hyväksynyt enkä ole niistä ollut sopimassa, joten en niitä noudatakaan". Kuitenkin laeilla on iso rooli yhteiskunnan pitämisessä eheänä ja estämässä sitä, että emme vajoaisi anarkismiin, jossa mikä tahansa on sallittua. Olemalla osana sivistynyttä, rakenteista yhteiskuntaa sitoudumme pääosin myös noudattamaan siinä vallitsevia lakeja siinä määrin kun se on järkevää eikä ole ristiriidassa eettisten periaatteidemme kanssa.

Etiikka

Kuten sanottua, yksinkertaistettuna etiikka on oppi oikeista ja vääristä teoista. Lienee selvää, että etiikalla on oltava aika paljon yhtymäkohtia lakiin, sillä ideaalitilanteessa kaikki laillinen olisi oikein ja kaikki oikein oleva olisi laillista. Vastaavasti kaikki laiton olisi väärin ja kaikki väärin oleva olisi laitonta. Silloin laki ja etiikka tarkoittaisivat käytännössä samaa asiaa. Filosofiassa etiikka on hyvin laaja alue enkä todellakaan lähde tässä tekemään yhteenvetoa eri filosofisista periaatteista, joiden pohjalle etiikkaa on lähdetty rakentamaan. Jos etiikka aiheena kiinnostaa, lähde liikkeelle joistakin filosofian perusteoksista ja etene niiden kautta yksityiskohtaisimpiin kirjoituksiin.

Laki ja etiikka eivät ole sama asia

Olen tehnyt hyvin pikaisesti Fedora Linux 26:ssa Inkscape piirto-ohjelmalla kuvan, joka havainnollistaa asiaa. Kuva ei ole kovin hyvä, mutta saa nyt luvan kelvata. Olen esittänyt Venn-diagrammin avulla neljä lain ja etiikan pääkäsitettä.

laki ja etiikka
Laki ja etiikka Venn-diagrammina

Vasemmalla on esitetty keltaisella pallolla laittomat teot ja oikealla turkoosilla lailliset teot. Ylhäällä on vihreällä esitetty oikeat teot ja alhaalla violetilla väärät teot. Huomaa, että mikään laiton teko ei voi olla samalla laillinen eikä laillinen teko voi olla laiton. Siksi niitä kuvaavat pallot ovat erillisiä toisistaan. Huomaa myös, että mikään oikein oleva teko ei voi olla samaan aikaan väärä eikä mikään väärä teko voi olla samaan aikaan oikea. Onko tämä jaottelu järkevää?

Jos laillinen teko olisi myös laiton, niin lakikirjassa olisi virhe ja se pitäisi korjata. Samoin jos laiton teko olisi samalla laillinen, kyseessä olisi virhe lakikirjassa. Mutta puhuttaessa etiikasta lienee hyvinkin kuviteltavissa, että jokin teko voisi olla samaan aikaan oikein ja väärin mikäli sillä olisi monimutkaisia ja mahdollisesti kauaskantoisia seurauksia. Voisi esimerkiksi olla oikein auttaa vanhaa miestä ylittämään katu, sillä kyseessä olisi lähimmäisen auttaminen, jota pidetään hyvänä. Mutta jos mies olisikin menossa ryöstämään pankkia, olisiko hänet sittenkin pitänyt pysäyttää? Vaikeaa sanoa ja tässä esimerkissä asia riippuisi paljon siitä mitä olisimme tienneet. Jos ihminen toimii hyvässä uskossa ja uskoo tekevänsä hyvän teon, niin on vaikea tuomita häntä siitä ellei sitten oletettaisi, että hänen olisi kuulunut tietää asiantila paremmin. On selvää, että etiikka on monimutkainen tutkimusala ja läheskään aina vastausten saaminen ei ole siinä mitään eksaktia tiedettä.

Oli miten oli, Venn-diagrammissa on yksinkertaisuuden vuoksi eroteltu oikea-väärä käsitepari kokonaan toisistaan eli ne ovat toisensa poissulkevia käsitteitä eli tässä joukkoja.

Pallojen lisäksi kuviossa on symbolit A, B, C ja D. Ne kaikki ovat pallojen leikkauspisteissä ja ne tarkoittavat joukkoina seuraavaa:

Laki ja etiikka joukkojen selitys
joukon nimijoukon määritelmä
Alaittomat teot, jotka ovat eettisesti oikein
Blailliset teot, jotka ovat eettisesti oikein
Clailliset teot, jotka ovat eettisesti väärin
Dlaittomat teot, jotka ovat eettisesti väärin

Huomaa, että Venn-diagrammi ei kuvaa joukkojen suuruuksia havainnollisesti, vaan olen käytännön syistä esittänyt pallot ja niiden leikkauspisteet samankokoisina. Ihanteellisessa yhteiskunnassa joukot B ja D ovat paljon suurempia eli lakikirja vastaa käsitystämme oikeasta ja väärästä. Koska kuitenkin puhutaan monimutkaisista, dynaamisesti muuttuvista asioista, myöskään joukot A ja C eivät ole tyhjiä joukkoja. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Yksinkertaisesti sitä, että on olemassa laittomia tekoja, jotka kuitenkin ovat eettisesti oikein. Ja on olemassa laillisia tekoja, jotka kuitenkin ovat eettisesti väärin. Sokeiden lakipykälien tuijottajien mielestä sellainen ei ole mahdollista, joten tutkitaan asiaa lisää osoittaaksemme, että he ovat lakiuskovaisuudessaan väärässä.

Otetaan siis joitakin konkreettisia esimerkkejä kaikista neljästä joukosta ja aloitetaan helpoimmista tapauksista.

Siinä siis kaksi itsestäänselvää, helppoa esimerkkiä. Miten on niiden kiistanalaisten laita? Jatketaan mietintäämme.

Johtopäätökset

Olemme tässä blogissa todistaneet, että laki ja etiikka ovat erillisiä asioita. Huomaa myös miten laittomuus ja laillisuus on sidoksissa aikaan ja paikkaan. USA:n Coloradossa kannabiksen kotikasvatus ja käyttö olivat pitkään laittomia, mutta nelisen vuotta sitten ne laillistettiin. Eettiset periaatteet pyrkivät olemaan universaaleja eli se mikä on oikein ja väärin katsotaan olevan voimassa kaikkialla maailmassa. Tässä suhteessa oma järjenkäyttömmme on tärkeää. Emme voi toimia pelkästään lakikirjojen mukaan, vaan meidän on pyrittävä arvioimaan tekemisiämme eettisten periaatteiden pohjalta.

Jos et ole vielä vakuuttunut, niin mieti myös historiaa ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Homoseksuaalisuus oli Suomessa pitkään täysin laitonta ja se luokiteltiin sairaudeksi. Seksi homojen välillä oli laissa rangaistava rikos. Olisiko siis homojen kuulunut piilottaa ja tukahduttaa rakkautensa lain takia? Ei tietenkään. Heitä pidettiin aikanaan saastaisina rikollisina, mutta nykytiedon valossa heidän nähdään eläneen täysin turhaan vainottuina. Eikä kukaan nyt tuomitse heitä vaikka he rikkoivatkin seksisuhteissaan silloista lakia.